Ochrana oznamovatelů protiprávního nebo neetického jednání

Společnost NIVEKO s.r.o. (dále jen „Společnost“) si zakládá na svém zodpovědném chování vůči svým zákazníkům, partnerům i zaměstnancům a na respektu k dodržování právních předpisů, etických a morálních hodnot.

 

Protiprávní či neetické jednání netolerujeme a nenecháváme ho být. Abychom takovému jednání předcházeli a odhalili ho a poskytli zároveň oznamovateli takového jednání záruku, že pokud stanoveným způsobem oznámí skutečnosti nasvědčující tomu, že se někdo takového jednání dopustil, nebude nijak sankcionován, zavedli jsme v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále „Zákon“) tzv. vnitřní oznamovací systém postavený na důvěrnosti posuzování každého oznámení.

 

Všechna oznámení budou přijata a nezávisle posouzena příslušnou osobou. Kontakt na tuto osobu i jejího zástupce najdete níže na webových stránkách naší Společnosti. Můžete ji kontaktovat osobně, anebo vyplňte dotazník na těchto webových stránkách a pošlete nám ho poštou či e-mailem. Před podáním oznámení se prosím ujistěte, že jste důvodně přesvědčeni o pravdivosti svého podezření. Pouze ten, kdo podá oznámení podle ust. § 2 Zákona, je oznamovatelem podle tohoto Zákona a nemusí mít obavu z úniku informací či odvetných opatření.

1. Kdo je oznamovatel dle Zákona, tedy kdo může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti?

Podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému mohou zaměstnanci Společnosti a další fyzické osoby, které pro Společnost vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu § 2 Zákona (dále „Oznamovatelé“). Vnitřní oznamovací systém nemohou využívat osoby, které pro Společnost tuto práci a jinou obdobnou činnost dle Zákona nevykonávají.

2. K čemu vnitřní oznamovací systém slouží?

Oznamovatelé mohou prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému oznámit podezření na protiprávní či neetické jednání spočívající v porušení právních předpisů uvedených v Zákoně. Oznamovatelům a jejich oznámením specifikovaným v Zákoně jsou poté garantována práva vyplývající ze Zákona, zejména je chráněna totožnost Oznamovatelů a jsou zároveň chránění před odvetnými opatřeními. Všechna oznámení jsou řešena důvěrně a o výsledcích prověřování je Oznamovatel vyrozuměn, pokud má Společnost jeho kontaktní údaje a přeje si být vyrozuměn. Jak stanoví Zákon, Společnost nemá povinnost se zabývat anonymními oznámeními.

3. Jaké informace by mělo oznámení obsahovat

K posouzení oznámení potřebujeme o oznamované události co nejvíce informací, zejména:

 

  • Kdy a kde k danému incidentu došlo? Jak dlouho trval?
  • Koho (kterých osob) se týká?
  • O co konkrétně šlo.
  • Kdy a jak jste se o věci dozvěděl/a? Ví o ní ještě někdo? Byl o ní již někdo (Vámi/někým jiným) informován?
  • Listiny/jiné dokumenty, které případně máte k věci.

4. Jak oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému učinit?

a) Osobně

Za účelem osobního oznámení v rámci osobní schůzky můžete kontaktovat tuto příslušnou osobu: Pan Ing. Šimon Janča, jednatel NIVEKO s.r.o., e-mail: simonjanca@niveko.cz

 

b) Písemně

Pro nejjednodušší podání oznámení vyplňte dotazník, který je k dispozici ke stáhnutí na těchto webových stránkách pod tímto textem, a pošlete nám ho e-mailem nebo poštou na adresu uvedenou níže. Oznámení nám můžete poslat poštou na adresu NIVEKO s.r.o., k rukám Ing. Šimona Janči, jednatele, Nivnická 2716, 688 01 Uherský Brod, Česká republika s označením „DŮVĚRNÉ, NEOTVÍRAT, K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“ nebo na e-mail příslušné osoby simonjanca@niveko.cz s předmětem „OZNÁMENÍ K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“.

5. Náš postup po podání oznámení

Pokud budete chtít být informováni o přijetí oznámení a o výsledcích posouzení, nechejte nám na sebe, prosím, své kontaktní údaje, nebo nám napište, že nechcete být vyrozuměni. Je však možné, že Vás budeme chtít požádat o doplňující informace, které by mohly přispět k rychlejšímu posouzení věci. I proto je důležité, abychom spolu zůstali v kontaktu.

6. Nakládání s osobními údaji při evidenci a uchovávání oznámení

Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále „nařízení GDPR“) a dalšími příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Vnitřní oznamovací systém jsme vytvořili na základě Zákona a zároveň na základě oprávněného zájmu naší Společnosti na zjištění případů protiprávního či neetického jednání a přijetí vhodných opatření k nápravě.

 

O přijatých oznámeních vedeme evidenci podle ust. § 21 Zákona v rozsahu:

 

a) datum přijetí oznámení, b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy, c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li nám její totožnost známa, d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení.

 

Obdržená oznámení a dokumenty související s oznámeními jsou uchovávány po dobu 5 let od jejich přijetí.

 

Do evidence mají přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti pouze příslušné osoby Společnosti. V případě oznámení podaných Ministerstvu spravedlnosti ČR pouze pověřený zaměstnanec.

7. Co je externí oznamovací systém

Oznámení dle Zákona lze učinit i prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

8. Kde můžete najít další informace

Více informací o tom, jak učinit oznámení, jak postupuje příslušná osoba při jeho posuzování a jak jsou chráněni oznamovatelé důvodného oznámení, najdete ve vnitřním předpisu o ochraně oznamovatelů, který je k dispozici v naší Společnosti. V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na příslušnou osobu naší Společnosti.