Všeobecné obchodní podmínky

NIVEKO s.r.o., se sídlem v Uherském Brodě, Nivnická 2716, PSČ 688 01, Česká republika, IČ: 607 45 801

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi kupujícím – podnikatelem (fyzickou či právnickou osobou) a společností NIVEKO s.r.o., se sídlem v Uherském Brodě, Nivnická 2716, PSČ 688 01, Česká republika, IČ: 607 45 801, společností zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 18771 (dále jen „prodávající“). Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní či rámcové kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím (dále jen „smlouva“), kdy předmětem smlouvy je dodávka zboží prodávajícím pro kupujícího dle příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Podpisem smlouvy nebo jejího dodatku kupující potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto VOP, přijímá je a souhlasí s tím, že se bude řídit jejich ustanoveními.
2. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními VOP a jednotlivými ustanoveními smlouvy má přednost ustanovení smlouvy.

II. VZNIK SMLOUVY

1. Dodávka předmětu plnění se uskuteční pouze na základě písemné objednávky kupujícího sestavené na základě platného ceníku prodávajícího.
2. Objednávku zboží sestavuje kupující. Každá objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto podstatné údaje:
 a) identifikaci prodávajícího a kupujícího s uvedením jejich obchodní firmy/jména a příjmení, sídla/místa podnikání, identifikačního čísla;
 b) odkaz na rámcovou smlouvu, je-li uzavřena;
 c) popis objednávaného zboží,
 d) požadované množství zboží včetně jeho technické specifikace;
 e) smluvní cenu, je-li kupujícímu dle ceníku prodávajícího známa;
 f) požadované datum a místo dodání zboží; u místa dodání zboží se má za to, že nebude-li dohodnuto jinak, je jím sídlo prodávajícího;
 g) údaj o tom, kdo zajišťuje a hradí dopravu;
 h) podpis osoby oprávněné za kupujícího v této věci jednat.
3. Písemná objednávka může být doručena prodávajícímu poštou, faxem či prostředky elektronické komunikace (e-mailem). Kupující je svou objednávkou – nabídkou na uzavření smlouvy vázán po dobu 7 (sedmi) dnů od jeho doručení prodávajícímu. Pokud kupující objedná zboží telefonicky, odešle následně prodávající písemně návrh smlouvy kupujícímu, který je povinen jej potvrdit nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů. V případě, že kupující nabídku v této lhůtě nepotvrdí či ji potvrdí později, není prodávající povinen mu zboží dodat. Prodávající kupujícímu však přesto zboží dodat může, potvrdí-li mu kupující objednávku při převzetí zboží.
4. Po doručení objednávky kupujícího prodávající zašle kupujícímu potvrzení objednávky nebo novou nabídku smlouvy. Potvrzení objednávky nebo nová nabídka smlouvy zpravidla obsahuje náležitosti dle čl. II odst. 2 těchto VOP. Není-li do 7 (sedmi) dnů od doručení objednávky prodávajícímu odesláno potvrzení objednávky kupujícímu či nová nabídka, objednávka zaniká. Potvrzení objednávky je možno učinit poštou, faxem nebo prostředky elektronické komunikace (e-mailem). Prodávající není povinen objednávku kupujícího potvrdit. Přijetí nabídky prodávajícího s dodatkem nebo odchylkou ze strany kupujícího, která, byť jen nepodstatně, mění podmínky nabídky prodávajícího, není přijetím nabídky prodávajícího. Smlouva je uzavřena až po dosažení shody o všech jejích náležitostech. Přijetí nabídky prodávajícího učiněné kupujícímu nesmí obsahovat žádné dodatky, výhrady, omezení, odchylky, ani jiné změny, ani nesmí odkazovat na jiné obchodní podmínky než na tyto VOP. Je-li smlouva uzavřena v jiné formě než písemné, platí tato smlouva za uzavřenou pouze s obsahem, na kterém se strany dohodly nebo který prodávající kupujícímu písemně potvrdil ve svém potvrzení.
5. Doručením potvrzení objednávky kupujícímu nebo bezvýhradnou akceptací nové nabídky prodávajícího ze strany kupujícího je mezi stranami uzavřena smlouva. Pokud dojde k potvrzení objednávky prodávajícím pouze ohledně části zboží, vzniká mezi stranami smlouva ohledně potvrzené části objednávky. Pokud dojde v potvrzení objednávky k jiné změně než pouhého snížení množství zboží, kterého se má jednotlivá smlouva týkat, jde o novou nabídku jednotlivé smlouvy. Tuto nabídku je druhá strana oprávněna přijmout ve stejné lhůtě a stejným způsobem jako prodávající objednávku kupujícího.
6. Jakákoli změna obsahu smlouvy je možná výhradně písemně na základě dodatku ke smlouvě podepsaném oběma stranami (postačí zaslání e-mailem). Před podpisem dodatku ke smlouvě bude vyčíslena a oboustranně odsouhlasena výše případných vícenákladů vzniklých v souvislosti s uzavřením dodatku, přičemž tato částka odpovídající odsouhlaseným vícenákladům bude v dodatku ke smlouvě výslovně uvedena. Podpisem dodatku se kupující zavazuje tyto vícenáklady prodávajícímu uhradit.

III. SPLNĚNÍ DODÁVKY ZBOŽÍ

1. Prodávající dodá kupujícímu zboží ve lhůtě sjednané ve smlouvě. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí dle čl. IX odst. 1 těchto VOP, nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase, či v případech uvedených v čl. IX odst. 1 těchto VOP odstoupit od smlouvy.
2. Prodávající dodává zboží s dodací podmínkou INCOTERMS 2010 – EXW Uherský Brod, není-li dohodnuto jinak. Nepřevezme-li kupující ��ádně a včas dodané zboží, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náklady s tím spojené; je oprávněn rovněž zboží prodat.
3. Kupující plně odpovídá za převzetí zboží podle uzavřené smlouvy. V případě, že kupující zmocní k převzetí zboží podle smlouvy jakoukoliv třetí osobu nebo dopravce (dále jen „pověřená osoba“), je plně odpovědný za správnost zmocnění a za úkony osoby, kterou k převzetí zmocnil. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou kupujícímu takto pověřenou osobou.
4. V případě, že prodávající nebo jím zvolený přepravce předá zboží podle smlouvy v místě dodání určeném jednotlivou smlouvou (odchylně od odstavce dva tohoto článku či v místě dodání dle odstavce dva tohoto článku), osobě, která vystupuje jako osoba pověřená kupujícím, platí, že prodávající nebo jím zvolený přepravce byl v dobré víře ohledně totožnosti této osoby. Prodávající neodpovídá za jakékoliv následky vzniklé ve vztahu ke kupujícímu pro případ, že se ukáže, že taková osoba nebyla ve skutečnosti kupujícím pověřena k převzetí plnění podle smlouvy.
5. Nebezpečí škody na zboží (např. ztráty nebo zhoršení kvality zboží), jakož i jakékoli dodatečně vzniklé náklady přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu v místě dodání určeném jednotlivou smlouvou. Nestanoví-li jednotlivá smlouva jinak, přechází nebezpečí škody na zboží v místě dodání dle odst. 2 tohoto článku.

IV. KVALITA ZBOŽÍ, ZÁRUKA

1. Zboží bude dodáno v obvyklé standardní kvalitě odpovídající druhu dodávaného zboží, nebude-li mezi stranami sjednáno jinak.
2. Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku, jen je-li tak v jednotlivé smlouvě výslovně sjednáno, a/nebo je-li ke zboží předán kupujícímu záruční certifikát, a to v délce a rozsahu v nich specifikovaném. Záruční doba pak začíná běžet ode dne dodání zboží.
3. Podmínkou pro uplatnění práv z vad zboží, popř. ze záruky za jakost, byla-li v jednotlivém případě poskytnuta, je splnění povinnosti kupujícího zaslat prodávajícímu vlastnoručně potvrzený originál dokladu o dodání zboží (dodací list, nákladní list, CMR).

V. CENA

1. Kupní cena zboží se řídí ceníkem zboží prodávajícího platným ke dni uzavření smlouvy. Prodávající je oprávněn ceník jednostranně měnit. Cena zboží se stává závaznou uzavřením smlouvy. Cena ve smlouvě je stanovena za předpokladu, že dodání zboží proběhne jednorázově, plynule a bez přerušení z důvodů na straně kupujícího. Pokud vzniknou vícenáklady z důvodu na straně kupujícího, zavazuje se kupující v plné výši tyto vícenáklady prodávajícímu uhradit. Cena zboží nezahrnuje náklady na přepravu zboží do místa určeného kupujícím. Dopravu zboží zajišťuje prodávající jen na základě objednávky kupujícího a na náklady kupujícího, není-li dohodnuto jinak.
2. Je-li ve smlouvě sjednána povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu zálohu, není prodávající povinen zahájit plnění, dokud nebude záloha kupujícím prodávajícímu zaplacena. Ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením zálohy, nemůže se v prodlení s plněním ocitnout prodávající a o dobu, po kterou je kupující v prodlení, se prodlužuje doba pro dodání zboží prodávajícím.
3. Cena zboží nezahrnuje montáž, instalaci zboží a jeho následný servis. Servis zboží (tj. včetně pořízení jakýchkoliv náhradních dílů) si kupující zajišťuje na své náklady. Náklady spojené s dodáním případného náhradního dílu kupujícímu hradí kupující. Montáž, instalaci a servis zboží zajišťuje prodávající jen na základě objednávky kupujícího a na náklady kupujícího, není-li dohodnuto jinak.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Platby, jejichž provedení je mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno bezhotovostně, se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet prodávajícího. Platby, jejichž provedení je mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno v hotovosti, se považují za provedené okamžikem jejich provedení osobě zmocněné k tomu prodávajícím.
2. Úhradu zbývající části ceny dle smlouvy po odečtení zaplacené zálohy je kupující povinen provést na základě faktury – daňového dokladu vystavené prodávajícím, pokud nebyla platba provedena předem na základě zálohové faktury v plné výši. Úhradu je kupující povinen provést ve lhůtě splatnosti stanovené touto fakturou.
3. Neprovede-li kupující úhradu ceny či kterékoliv části ceny v den splatnosti, ocitne se kupující od následujícího dne v prodlení. Ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením ceny či kterékoliv části ceny, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutou není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody, a to v plném rozsahu. Smluvní strany se dohodly, že prodávající má v případě prodlení kupujícího právo na náhradu škody i vedle úroků z prodlení.
4. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující až úplným zaplacením kupní ceny prodávajícímu.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

1. Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, není-li v těchto VOP či smlouvě dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že podmínkou pro uplatnění práv z vad zboží, popř. ze záruky za jakost, byla-li v jednotlivém případě poskytnuta, je splnění povinnosti kupujícího předat prodávajícímu potvrzený originál dokladu o dodání zboží (dodací list, nákladní list, CMR).
2. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve při a po přechodu nebezpečí škody na zboží (tj. po dodání zboží kupujícímu) a zjistit jeho stav, množství a kompletnost a oznámit všechny zjištěné vady bez zbytečného odkladu po převzetí zboží prodávajícímu – zápisem do dodacího listu. Případné později zjištěné vady zboží je třeba uplatnit u prodávajícího písemně s přesným popsáním vady, identifikací zboží a kontaktem na kupujícího. Kupující je zároveň povinen přiložit fotografii uplatněných vad. Kupující je rovněž povinen prokázat, že zboží reklamované vady vykazovalo již v době přechodu nebezpečí škody na věci, tj. při dodání zboží. Nesplní-li kupující kteroukoli z podmínek reklamačního řízení uvedených ve smlouvě a/nebo čl. VII těchto VOP, není prodávající povinen uznat reklamaci za oprávněnou.
3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, tj. při dodání zboží. Prodávající odpovídá rovněž za vady, které vzniknou ve stanovené záruční době po odevzdání věci kupujícímu, byla-li záruka v jednotlivém případě poskytnuta a jestliže kupující prokáže, že vady byly způsobeny porušením povinností prodávajícího. Záruka se nevztahuje na nedodržení montážních či instalačních pokynů, běžné opotřebení, nevhodné používání či údržbu zboží, na případy úmyslného poškození zboží ani na poškození zásahem vyšší moci.
4. Náklady vzniklé v souvislosti s reklamací jdou při oprávněné reklamaci k tíži prodávajícího a při neoprávněné reklamaci k tíži kupujícího. V takovém případě uhradí povinná strana tyto náklady straně oprávněné nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury, jíž budou tyto náklady řádně vyúčtovány a vyčísleny.
5. Je-li smlouva vadným plněním porušena nepodstatně, přísluší kupujícímu výlučně nárok na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to dle volby prodávajícího. Ust. § 2107 odst. 3 občanského zákoníku, se neužije. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že kupující u prodávajícího vady písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, uplatnil. Ukáže-li se, že s odstraněním vad by byly spojeny nepřiměřené náklady, přísluší kupujícímu u takovýchto vad nároky z vad dle bodu VII odst. 6 těchto VOP. Posouzení, zda se jedná v konkrétním případě o podstatné či nepodstatné porušení smlouvy v důsledku vadného plnění, jakož i posouzení o nepřiměřenosti nákladů spojených s odstraněním vad, náleží výlučně prodávajícímu. O výsledku takového posouzení je prodávající povinen kupujícího písemně informovat (postačí e-mailem).
6. Je-li smlouva vadným plněním porušena podstatně, vzniká kupujícímu výlučně nárok na odstranění těchto vad (zejména opravou, popř. dodáním nového bezvadného plnění), nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to dle volby prodávajícího. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že kupující prodávajícímu oznámil vady písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
7. Prodávající neodpovídá za vady způsobené dopravou (pokud ji zajišťuje kupující), nesprávným užíváním či skladováním zboží, neodborným zásahem nebo zanedbáním nezbytné údržby zboží ani za mechanické nebo chemické poškození. Prodávající také nenese odpovědnost za škody na zboží způsobené nedodržením předepsaných nebo obvyklých způsobů užívání. Podmínkou trvání záruky, pokud byla poskytnuta, je skutečnost, že veškerá údržba a opravy zboží během záruční doby budou prováděny výhradně dle návodu a pokynů prodávajícího. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené neodbornou údržbou a montáží zboží.
8. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny dle smlouvy pozbývá kupující bez dalšího a nevratně nárok na jakoukoliv záruku za jakost dle těchto VOP a potvrzení o záruce (záručního listu). Záruka se v takovém případě neposkytuje. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se neužije.
9. Prodávající neodpovídá za škody, které vzniknou třetím osobám v případě vadného pokynu ze strany kupujícího či vadné montáži zboží ze strany kupujícího či jím pověřené osoby. Kupující není oprávněn souběžně s nárokem z odpovědnosti za vady uplatnit nárok na náhradu případně vzniklé škody.

VIII. MEZINÁRODNÍ PRVEK

1. Je-li kupujícím fyzická či právnická osoba s místem podnikání/sídlem mimo území České republiky (dále jen „zahraniční kupující“), užijí se na smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a zahraničním kupujícím rovněž následující ustanovení, která mají přednost před ostatními ustanoveními těchto VOP.
2. Právní vztah vzniklý mezi prodávajícím a zahraničním kupujícím na základě této smlouvy či na základě jednotlivých kupních smluv mezi stranami se řídí platnými českými právními předpisy s výjimkou kolizních ustanovení. Tímto je účastníky učiněna volba práva dle ust. čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17.6.2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy („nařízení Řím I“) ve prospěch práva českého. Pro jakékoliv spory, rozepře, výkladové otázky nebo odborné otázky (posudky) a jakékoliv případné nároky vzniklé z tohoto právního vztahu, této rámcové smlouvy, stejně jako jednotlivých individuálních kupních smluv mezi stranami jsou příslušné české obecné soudy. Vídeňská úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. 4. 1980, která byla pro Českou republiku vyhlášena pod č. 160/1991 Sb., se neužije.
3. Není-li nutné provést montáž zboží nebo má-li být montáž zboží dle smlouvy provedena zahraničním kupujícím, splní prodávající svou povinnost dodat zboží, jakmile v některé ze svých provozoven předá zboží k dispozici zahraničnímu kupujícímu k jeho vlastní přepravě nebo zboží předá k přepravě přepravci, kterého určí zahraniční kupující nebo na němž se zahraniční kupující a prodávající dohodli. Náklady na přepravu nese vždy zahraniční kupující, není-li dohodnuto jinak. Prodávající dodává své zboží s dodací doložkou dle Incoterms 2010 – EXW Uherský Brod, není-li dohodnuto jinak.
4. Nebezpečí škody na zboží (např. ztráty nebo zhoršení kvality zboží), jakož i jakékoli dodatečně vzniklé náklady přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu nebo předáním zboží přepravci určeném kupujícím, není-li dohodnuto jinak.
5. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Při vyhotovení i jiného jazykového znění těchto VOP či jednotlivé smlouvy, má vždy přednost toto znění české.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vyskytnou-li se na straně prodávajícího jím nezaviněné neodstranitelné překážky bránící splnění jeho závazků vůči kupujícímu, má prodávající právo od smlouvy jednostranně písemně odstoupit a kupujícímu je povinen neprodleně vrátit již uhrazenou částku sníženou o dosud vynaložené náklady, z nichž má kupující prospěch. Prodávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřené smlouvy ani za škodu způsobenou takovým nesplněním, pokud k nesplnění povinností dojde z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým prodávající nemohl zabránit (zejména z důvodu působení vyšší moci). Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé na základě kupujícím uzavřených smluv s jinými osobami, zejména za škody následné a nepřímé.
Působením vyšší moci se rozumí zejména (nikoli však výlučně) mobilizace, válka, přírodní katastrofa, občanské nepokoje, výpadky elektrického proudu, atd.. Pokud prodávající z důvodu překážky bránící splnění jeho závazků od smlouvy neodstoupí, prodlužuje se lhůta stanovená ke splnění povinností o přiměřenou dobu, posuzovanou podle povahy nastalé překážky. O překážce informuje prodávající kupujícího ihned poté, co tak bude schopen učinit, přičemž specifikuje, o jakou překážku se jedná, a stanoví, kdy bude schopen svou povinnost/své povinnosti dodatečně splnit.
Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy jednostranně odstoupit rovněž v případě, že tak stanoví smlouva nebo zákon. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud kupující vstoupil do likvidace nebo pokud proti kupujícímu zahájeno insolvenční řízení. Prodávající je dále oprávněn od smlouvy odstoupit či zastavit dodávání objednaného zboží v případě, že je kupující v prodlení s plněním jakéhokoli svého splatného závazku vůči prodávajícímu po dobu delší než 30 dnů. Prodávající je oprávněn rovněž odstoupit od smlouvy, pokud kupující závažně nebo opakovaně poruší některou ze svých povinností podle smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 10 kalendářních dnů.
V případě odstoupení od smlouvy smlouva zaniká dnem následujícím po dni, v němž bylo písemné odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se doručuje doporučenou poštovní zásilkou na adresu druhé smluvní strany. Odstoupení od smlouvy se považuje za doručené rovněž dnem, kdy se odeslaná doporučená poštovní zásilka vrátila jako nedoručitelná nebo okamžikem, kdy bylo výslovně odmítnuto její převzetí adresátem.
Skončení smlouvy odstoupením nemá vliv na povinnost stran uhradit smluvní pokutu, nahradit škodu či jinou újmu, ani nemá vliv na jiná ustanovení smlouvy, která mají platit i po skončení smlouvy.
2. Kupující prohlašuje, že má zajištěny peněžní prostředky k úplnému uhrazení ceny za zboží. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj závazek vůči prodávajícímu s jakoukoliv svojí pohledávkou za prodávajícím.
3. Kupující se uzavřením smlouvy s prodávajícím zavazuje, že se po dobu její platnosti nebude ve vztahu k prodávajícímu dopouštět konkurenčního jednání, které by mohlo prodávajícího poškozovat v jeho obchodních aktivitách, zejména nebude bez předchozího výslovného souhlasu, licence či jiného oprávnění poskytnutého prodávajícím:
 a) vyrábět zboží, které je předmětem této smlouvy a jednotlivých smluv, uzavřených na jejím základě,
 b) kopírovat, napodobovat či jinak využívat technická řešení, využívaná prodávajícím při výrobě zboží, nebo tato technická řešení předávat třetím osobám.
 c) prezentovat zboží prodávajícího jako své vlastní zboží nebo jako zboží jiného subjektu, ani se nebude dopouštět jiného nekalosoutěžního jednání vůči prodávajícímu.
V případě porušení byť jediné povinnosti dle tohoto článku čl. IX odst. 3 VOP kupujícím, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20.000,- EUR (slovy: dvacet tisíc euro). Ostatní nároky prodávajícího nejsou zaplacením smluvní pokuty dotčeny.
4. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je prodávajícímu poskytl. Kupující souhlasí s tím, že jeho údaje budou po dobu, po kterou bude prodávající podnikat, uchovány v databázi prodávajícího při dodržení podmínek daných zákonem č. 101/2000 Sb.
5. Pokud není v těchto VOP stanoveno jinak, platí pro smlouvy na základě nich uzavřené příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany sjednávají jako příslušný k řešení sporů mezi nimi věcně příslušný soud České republiky, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.
6. Potvrzením nabídky prodávajícího či podpisem smlouvy či jejího dodatku kupující výslovně stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním VOP, přijímá je a souhlasí s tím, že se bude řídit jejich ustanoveními.
7. Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně navrhovat změny těchto VOP, zejména, nikoliv však výlučně v návaznosti na změny právních předpisů. Prodávající kupujícího informuje o navrhované změně těchto VOP nejméně 1 měsíc předem prostřednictvím svých internetových stránek, popř. e-mailem, a to včetně informace o navrhovaném dni účinnosti. Kupující je povinen se s navrhovaným zněním seznámit. Pokud kupující písemně neodmítne navrhovanou změnu VOP nejpozději den přede dnem navrhovaným zněním účinnosti, platí, že navrhovanou změnu VOP přijal s účinností ode dne navrženého prodávajícím. Pokud kupující písemně odmítne návrh na změnu VOP, zůstává původní znění VOP v platnosti. V případě, že kupující návrh na změnu VOP odmítne, je prodávající oprávněn smlouvu s šestiměsíční výpovědní dobou vypovědět.
8. Všude tam, kde to neodporuje právním předpisům, kupující souhlasí s tím, že veškerá práva a pohledávky prodávajícího za kupujícím se promlčují ve lhůtě 15 (patnácti) let.
9. Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn započíst splatnou peněžitou pohledávku prodávajícího za kupujícím proti jakékoli peněžité pohledávce kupujícího za prodávajícím bez ohledu na měnu pohledávky a právní vztah, ze kterého vyplývá. Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn započíst své pohledávky i proti takovým pohledávám kupujícího, které nejsou dosud splatné, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí, které nelze uplatnit před soudem anebo které jsou promlčené.
10. Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího není kupující oprávněn postoupit (včetně zajišťovacího postoupení či práva) nebo zastavit své pohledávky za prodávajícím, případně postoupit smlouvu nebo její část nebo práva a povinnosti z ní vyplývající.
11. Pokud se nějaký článek těchto VOP nebo smlouvy stane neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným nebo bude v rozporu s platnými právními předpisy, platí, že je plně oddělitelný od ostatních článků daného dokumentu, a tedy ostatní články VOP či smlouvy zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti.
12. Tyto VOP i smlouvy, jejichž součástí jsou, jsou vyhotoveny v českém jazyce. Je-li vyhotoveno i jiné jazykového znění těchto VOP či smlouvy (ať již po či před jejím uzavřením), má vždy přednost toto české znění smlouvy.
13. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 9.5.2017