Ochrana osobních údajů

Odmítnutí odpovědnosti & zásady ochrany osobních údajů (podle GDPR)


Tato webová stránka je vlastnictvím firmy Niveko.

Kontaktní informace
Sídlo firmy:
Nivnická 2716
688 01 Uherský Brod
Česká republika

Telefon: +420 572 693 264
E-mail: info@niveko-pools.com
IČO: 60745801

VAT: CZ60745801

Všeobecné obchodní podmínky


Zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 18771
Přístupem a užíváním webové stránky výslovně souhlasíte s následujícími všeobecnými podmínkami.

Práva duševního vlastnictví

Obsah této webové stránky včetně značek, log, výkresů, dat, produktů nebo názvů společností, textů, obrázků a tak dále, je chráněn zákonem o duševním vlastnictví a patří firmě Niveko nebo jiným oprávněným stranám.

Omezení odpovědnosti

Informace na této webové stránce jsou všeobecné povahy. Informace nejsou adaptovány na osobní nebo konkrétní okolnosti, a proto na ně nelze pohlížet jako na osobní, profesionální nebo právní rady uživateli. Firma Niveko usiluje o to, aby zajistila, že poskytované informace budou kompletní, správné, přesné a aktuální. I přes toto úsilí se mohou v poskytovaných informacích vyskytnout chyby. Pokud poskytované informace budou obsahovat chyby, anebo konkrétní informace na této webové stránce nebo informace s přístupem přes tuto webovou stránku nebudou dostupné, firma Niveko vynaloží veškeré úsilí k co nejrychlejší nápravě. Firma Niveko však nemůže být činěna odpovědnou za jakoukoliv přímou nebo nepřímou ztrátu nebo škodu vznikající z využívání informací na této webové stránce. Najdete-li v informacích poskytovaných na této webové stránce chyby, můžete se obrátit na správce webové stránky.

Obsah této webové stránky (včetně odkazů) lze kdykoliv bez předchozího oznámení upravovat, modifikovat nebo doplňovat. Firma Niveko nezaručuje správný provoz webové stránky, a nemůže být jakkoliv činěna odpovědnou za nedostatečnou funkci nebo dočasnou dostupnost či nedostupnost webové stránky, nebo za jakoukoliv formu ztráty nebo škody, ať přímé či nepřímé, vyplývající z přístupu na webovou stránku nebo z užívání webové stránky.  Firma Niveko nemůže být v žádném případě činěna odpovědnou vzhledem k jakékoliv straně, ať přímo či nepřímo, zvláště, nebo jakkoliv jinak, za jakoukoliv ztrátu nebo škodu přičítanou užívání této webové stránky nebo jiné webové stránky, zvláště pak jako následek užívání odkazů (links) nebo hyperodkazů (hyperlinks), a to včetně, bez omezení, všech ztrát, škod, přerušení práce a poškození programů nebo jiných dat v počítačovém systému, zařízení, nebo jiného majetku uživatele.

Webová stránka může obsahovat hyperodkazy na web či stránky třetích stran, nebo se na ně nepřímo odvolávat. Zařazení odkazů na takových webových stránkách v žádném případě neznamená implicitní souhlas s obsahem takových stránek.
Firma Niveko výslovně prohlašuje, že nemá žádnou pravomoc vzhledem k obsahu nebo jiným prvkům takových webových stránek a že v žádném případě nemůže být činěna odpovědnou za obsah či vlastnosti takových webových stránek, či za jakoukoliv formu ztráty nebo škody vyplývající z užívání takových stránek.

Řídící právo a příslušné soudy 

Pro tuto webovou stránku platí české právo. V případě sporu jsou kompetentní pouze soudy, na jejichž území má firma NIVEKO svoje sídlo.

Zásady ochrany osobních údajů

Firma Niveko zpracovává osobní data v souladu s tímto prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů. Pro získání dalších informací, s dotazy nebo komentáři ohledně naší politiky zásad ochrany osobních údajů se prosím obracejte přímo na firmu Niveko, nebo na adresu  info@niveko-pools.com.

Cíle zpracování dat

Firma Niveko shromažďuje a zpracovává osobní údaje zákazníků za účelem managementu zakázek a zákazníků (včetně správy dat zákazníků, sledování zakázek a dodávek, fakturace, sledování solventnosti, profilování a zasílání marketingových materiálů a personalizované reklamy).

Právní základ zpracování dat

Osobní údaje se zpracovávají na základě článku 6.1 [(a) souhlas,] [(b) (nutné pro plnění smlouvy),] [(c) (nutné pro splnění zákonné povinnosti)], [(f) (nutné pro ochranu oprávněných zájmů firmy)] Všeobecné vyhlášky o ochraně dat (General Data Protection Regulation (GDPR)).
[V souladu s tím, že se data zpracovávají na základě článku 6.1 a) (souhlas), má zákazník vždy právo svůj souhlas odvolat.]

Předávání třetím stranám

Pokud to bude nutné pro dosažení proklamovaných cílů, budou osobní údaje zákazníka sdílena s jinými firmami, které jsou s firmou Niveko přímo nebo nepřímo propojeny, či s jiným partnerem firmy Niveko. Firma Niveko zaručuje, že tito příjemci k ochraně osobních údajů podniknou vhodná technická a administrativní opatření.

Retenční období

Osobní údaje zpracovávané pro management zákazníků budou pozdrženy po dobu nutnou ke splnění zákonných požadavků (včetně těch, které se vztahují k účetnictví).

Práva týkající se nahlížení, opravy, vymazání, omezení, stížnosti a převoditelnosti osobních údajů. Zákazník má vždy právo na svoje osobní údaje nahlížet a svoje údaje opravit nebo je nechat opravit, pokud jsou nesprávné nebo neúplné, nechat svoje data vymazat, omezit zpracování svých údajů, či předložit stížnost ohledně zpracování jeho osobních údajů na základě článku 6.1, včetně profilování na základě ustanovení. Kromě toho má zákazník právo obdržet kopii svých osobních údajů (ve strukturované, obvyklé a strojově čitelné podobě) a nechat svoje osobní údaje poslat jiné firmě. Za účelem vykonávání výše uvedených práv se po zákazníkovi požaduje, aby:

osobně upravil nastavení svého zákaznického účtu; a/nebo
zaslal e-mail na tuto e-mailovou adresu: info@niveko-pools.com

Přímý marketing

Zákazník má právo zdarma se ohradit proti jakémukoliv zpracování jeho osobních údajů za účelem přímého marketingu.

Stížnost

Zákazník má právo předložit stížnost Komisi pro ochranu osobních údajů.